Disclaimer

 

Algemeen
Deze Disclaimer is van toepassing op alle bezoekers van de heteerstelied.nl website, die toebehoort aan Het Eerste Lied. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. Het Eerste Lied behoudt zich het recht deze voorwaarden op elk moment de kunnen wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Het Eerste Lied. Het bestellen van diensten heeft geen enkele overdracht of toewijzing van de hieronder beschreven intellectuele rechten tot gevolg. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.
Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van de heteerstelied.nl website, van de merknamen, de afbeeldingen, de muziek, de logo’s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Eerste Lied VOF verkrijgen.

Hyperlink naar de heteerstelied.nl website
De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de heteerstelied.nl website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Het Eerste Lied.nl website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Het Eerste Lied.

Links naar sites beheerd door derden
Voor zover de heteerstelied.nl website links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. Het Eerste Lied controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Het Eerste Lied kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen Het Eerste Lied en de derde.

Aansprakelijkheid van Het Eerste Lied
Het Eerste Lied neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven ‘zoals zij is’. Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Het Eerste Lied daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het Eerste Lied gaat als dusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via de Het Eerste Lied.nl website aangeboden worden.
Het Eerste Lied zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Het Eerste Lied oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Het Eerste Lied wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Het Eerste Lied zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid
De Het Eerste Lied.nl website is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Het Eerste Lied zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Het Eerste Lied zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar internetdienstenverlening (website).

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Het Eerste Lied zijn verstrekt. Ook zal Het Eerste Lied zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen en of openbaar maken.

Prijzen en algemene leveringsvoorwaarden
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Op alle producten en diensten aangeboden op de Het Eerste Lied.nl website zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.